ANUNȚ

Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată.
 Denumire post : îngrijitor
 Categoria postului: Funcție contractuală
 Tipul postului: Permanent
 Nivelul postului: Funcții de execuție
 Termen expirare: 20.03.2019

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o nivelul studiilor – minim scoală generală ;
o vechime în specialitatea studiilor – nu este obligatorie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 20 martie 2019, ora 14:00, data limită pentru depunerea dosarelor;

o 26 martie 2019, ora 09:00, proba practică;

o 28 martie 2019, ora 09:00, proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia,
  în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  În cazul documentului prevăzut la punctul 5), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Relaţii suplimentare la Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.Mihail Kogălniceanu, nr.19, județul Vaslui, telefon: 0335419421.

Bilingv clasa a IX-a 2019-2020

   În luna mai 2019, va avea loc examenul de competenţe lingvistice la limbile franceză şi italiană, în vederea admiterii la clasa a IX-a – profil ştiinţe sociale – bilingv franceză-italiană, 2019-2020 – pentru singura clasă de profil din judeţ, o clasă cu adevărat specială, care se va înfiinţa la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” – singurul liceu în care funcţionează astfel de clase, în judeţul Vaslui.

   Stimaţi elevi de clasa a VIII-a,

În vederea realizării cursurilor de pregătire pentru susţinerea testării în vederea admiterii la clasa a IX-a – profil ştiinţe sociale – bilingv franceză-italiană, 2019-2020, vă rugăm să completaţi formularul alăturat cu datele de contact.

Link formular: https://goo.gl/forms/b7wPQIaN1u70XNxA3

   Domnii profesori de italiană şi de franceză de la LMK vă vor contacta ulterior, pe baza acestor date, pentru a vă invita la cursurile de pregătire a testării.

   Vă urăm mult succes şi vom fi aproape de voi pentru formarea unei noi clase de bilingv care să vă formeze aşa cum trebuie pentru societatea viitorului!

Laurii victoriei pentru cei mai talentaţi elevi-actori: trupa de teatru a Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, premiul I la ediţia 2018 a Festivalului de Teatru în limba engleză “Come with Us to Dramaland” Cluj-Napoca, 8-10 iunie 2018

   A devenit deja o tradiţie, de mai bine de zece ani, ca una sau două trupe de teatru de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” să participe la cel mai mare şi mai important festival de profil în limba engleză, cu vocaţie mondială – „Come with Us to Dramaland” de la Cluj-Napoca, competiţie oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale, organizată de CETA – Asociaţia profesională a profesorilor de limba engleză şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, alături de Radio România – studioul Cluj, de autorităţile locale şi judeţene şi de numeroşi parteneri. E un festival frumos, dar unde e greu de „biruit” – tocmai de aceea, an de an, trupele de teatru ale Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” au pregătit, cu multă migală, de la textele dramatice la dicţie şi o limbă engleză impecabilă, la un joc dramatic convingător, care să-i facă pe micii artişti să răzbată până la înălţimea podiumului acestei competiţii.

   În acest an, trupele pregătite de doamna profesoară Mihaela Claudia Liteanu (cea de liceu şi trupa elevilor de gimnaziu) au fost unanim apreciate de exigentul juriu al festivalului clujean de teatru în limba engleză, iar felicitările transmise imediat după prezentarea spectacolelor s-au concretizat în numeroase premii I, atât pentru trupe, cât şi pentru tinerii actori. Piesa trupei de liceu – intitulată „Bobby’s Dying”, adaptare de Mihaela Liteanu după Tudor Muşatescu – a fost recompensată cu Premiul I pentru cea mai bună adaptare scenică; recitalul actoricesc al multi-talentatului elev al clasei a XI-a D (bilingv franceză-italiană ştiinţe sociale), tânăra speranţă a artei dramatice şi cinematografice româneşti, elevul Radu Neacşu – a primit premiul I pentru cel mai bun actor de la secţiunea dedicată liceelor; eleva de gimnaziu Sara Doroftei a primit premiul al II-lea pentru cea mai bună actriţă al secţiunii „gimnaziu”; elevul Ştefan Chiper – premiul al II-lea pentru cel mai bun actor al secţiunii „gimnaziu”, iar piesa elevilor din trupa gimnaziştilor – „The Homework” – a primit Premiul festivalului pentru cele mai bune indicaţii de regie şi Premiul I pentru cea mai bună trupă din festival.

   Îi felicităm pe toţi pentru performanţă şi precizăm că vom completa acest articol cu informaţii despre piesele prezentate şi despre distribuţia completă a lor. Îi felicităm şi pe părinţi, pentru susţinerea acestor reprezentanţi ai calităţii şcolii de limbi moderne vasluiene şi le urăm să aibă parte de noi confirmări ale valorii acestor copii.

     Doar aici, pe site – filmele festivalului: piesele prezentate şi festivitatea de premiere! 

  • Piesa “The Homework”1st prize for Best Acting Team – Come with Us to Dramaland Festival 2018, Cluj- Napoca, Romania, Prize for Best Stage Directions, 2nd Prize for Best Actress and Best Actor. Script and director: Mihaela Claudia Liteanu

Rolurile şi actorii: Child – Oana Butnaru; Mother – Sara Doroftei; Father – Matei Ninu; Neighbours – Stefan ChiperStefan Sava, Elisabeta Motas

A child has a problem to solve for the mathematics class and asks for her parents’ help. They find the problem too difficult, cannot find a solution. A few neighbours, who happen to visit them, also try to do the problem but, instead of solving it, start an argument and even a fight. At last the problem still remains unsolved while the child has fallen asleep.

 • Piesa “Bobby’s Dying” – 1st prize for Best Actor – Radu Neacsu, 1st prize for Best Adapted Script Mihaela Liteanu

Andrew Bercy … Radu Neacşu
George Davis … Tudor Visu
Florence Atkinson … Denisa Oatu
Miss Lizzie … Ramona Gherasim
Mathew Smith … Tudor Stavăr
Mrs. Miller … Anastasia Ulea
Mr. Miller … Mugurel Varvara
Miss Harrison … Estir Pilă
Housemaid … Teodora Pînzaru

Andrew Bercy is a successful man, manager of a famous oil company, Petrolstock. His lover, Florence, is very fond of her small, white dog, for which she would do anything. Andrew begins to perceive the doggie as his rival and, together with his confident, George, hatches a plot to have the dog stolen from home and killed. The person he finds to do this is the old doorkeeper of the company, Smith, who accepts it in order to keep his job. But he has no heart to kill the dog and abandons it on a waste ground of the town. Florence refuses to believe that her beloved dog is dead, announces a reward in the newspaper and, finally, the dog is brought back home by an honest person. Finding out about Andrew’s plot, Florence decides to separate from him just when prosecutors start an investigation of the company. All kinds of characters appear in the play: honest, humane, dishonest, hard-working, lazy, loving, grasping, profound, superficial. It is a colourful picture of our society.

Festivitatea de premiere – Dramaland 2018 (partea I)

Festivitatea de premiere – Dramaland 2018 (partea a II-a)


FOARTE IMPORTANT! Înscrierea şi testarea la limbi moderne pentru admiterea la profilul bilingv-ştiinţe sociale – clasa a IX-a, 2018-2019

Luni, 14 mai 2018 şi marţi, 15 mai 2018, între orele 9 şi 15:30, la Secretariatul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, se fac înscrierile pentru testarea la limbi moderne (engleză şi franceză), în vederea admiterii la clasa a IX-a, profil bilingv, ştiinţe-sociale.

Pentru înscriere, trebuie aduse Fişele personale de admitere, eliberate de secretariatele şcolilor de provenienţă.

Testarea va avea loc miercuri, 16 mai 2018, de la ora 14:00, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”. Elevii vor intra în sălile de examen, de la ora 13:30, cu carnetul de note/carte de identitate (cei care au împlinit 14 ani).

DEOSEBIT DE IMPORTANT! Admiterea la liceu 2018

 • Cum arată Fişa admiterii 2018 şi codurile clasei de bilingv-engleză-franceză, ştiinţe sociale!

Codurile clasei de bilingv-ştiinţe sociale sunt 189 (franceză) şi 188 (engleză). Aceste coduri TREBUIE scrise în primele două poziţii, pe fişa de admitere, după susţinerea Evaluării naţionale.

Vă reamintim că TESTAREA la franceză şi engleză se va desfăşura MIERCURI, 16 MAI 2018, de la ora 14:00, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Înscrierea la testare se face luni, 14 mai şi marţi, 15 mai 2018. Fişa personală de înscriere este luată de la secretariatul şcolii de provenienţă şi adusă la secretariatul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Downloadaţi Fişa admiterii de AICI